Тя, според Благата вест – Евангелието (Йоан, 14:6) – е наш Бог и Спасител. Пак според Благата вест (Откровение, 1:16) тя е „двуостър меч“ – език и глас Господен. Все според Благата вест (Матей, 10:34) тя – бидейки „двуостър меч“ – едновременно разделя и приобщава. Приобщава всички ни в края на краищата така, както нищо друго на тази наша Земя – интереси, имоти, политики, идеологии, национализми и т. н. – не ни приобщава в края на краищата, а напротив, разделя ни.

Забележете обаче – тя ни приобщава като Блага вест, с Любов. А не като „вест“, произнесена от устата на някой „велик инквизитор“, например...

 

 http://svobodenpisatel.org/index.php/2012-12-31-12-12-03/8-vladimir-lukov