СОФИЙСКИ ФИЛИАЛ – ЛИЛЯНА-ЦЕЗИЯ МЕХАНДЖИЕВА

РУСЕНСКИ ФИЛИАЛ – ЙОРДАН ВАСИЛЕВ И НАДЕЖДА РАДЕВА

ВАРНЕНСКИ ФИЛИАЛ – ИВАН БЪЧВАРОВ И НАТАЛИЯ БОЯДЖИЕВА

БУРГАСКИ ФИЛИАЛ – РАДКА ИЛЧЕВА

В съответствие с изискванията за Регистриране на юридическите лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията и във връзка с предстоящото провеждане на Общото събрание на Съюза на свободните писатели в България на 10 септември 2021 г. - респективно в съответствие с Протокол № 3 на УС на ССПБ от 01. 07. 2021 г., Решение № 4. – следва Председателите и Секретарите на Филиалите на ССПБ в страната да актуализират списъчния състав на членовете на Съюза „към датата на провеждането на събранието“. Или за Събранието на ССПБ към дата 09. 08 2021 г. (един месец преди провеждането на самото Събрание).

Списъкът да е в този формат:

               СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

                                                      ФИЛИАЛ – СОФИЯ

                                            (съответно - Русе, Варна, Бургас)

                                                         АКТУАЛЕН СПИСЪК

                                    на членовете на ССПБ към 09. 08 2021 г.

        Трите имена,    телефон,          имейл                   подпис

1................................................................................................................................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................................................................................................................и т.н.

Забележка 1: Председателят на Филиала под всяка страница (ако страниците са повече от една) се подписва с гриф „Вярно“ (двете имена-подпис).

Забележка 2: Актуализираният списък се съпоставя със списъка на членовете на Съюза, на които лично им е връчена Покана за участие в Общото събрание един месец преди провеждането му..

София, 01. 07. 2021 г.

Проф. д-р Стефан Иванов Влахов-Мицов, председател на ССПБ (подпис)

Владимир Луков, Зам. председател на ССПБ (изготвил, подпис)

Информация: Свободен писател, София, 12. 07. 2021 г.