СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

                                        Л И Ч Н А  П О К А Н А

(в общ формат) до членовете на ССПБ, филиал.............................., за участие в Общото събрание на Съюза, което се свиква по Решение на Управителния съвет на Съюза от 01. 07. 2021 г. и което по чл. 6 от Устава на ССПБ се обявява в Държавен вестник по дата, час, място и дневен ред както следва:

Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 10. 09. 2021 г. в 14 ч. (при липса на кворум – в 15 ч.) в София, ул. Георги С. Раковски № 127, в малкия салон на читалище „Славянска беседа“, при следния дневен ред: 1. отчети на управителния съвет и на ревизионната комисия; 2. промени в устава на Съюза на свободните писатели в България; 3. избор на ново ръководство.

Забележка 1.: При кворум Събранието протича между 14 ч. и 16 ч. При липса на кворум – между 15 ч. и 17 ч.

Забележка 2.: Тази Покана (в този общ формат на книжен носител) се връчва лично на всеки член на ССПБ от Председателите или от секретарите на Филиалите на Съюза – съответно – София, Русе, Варна и Бургас. Конкретният член на Съюза от съответния Филиал вписва лично под нея трите си имена, телефонния си номер и поставя накрая подписа си.

Забележка 3.: В края на тази Покана (респективно на всички лични подписи под нея (а също и на всяка отделна страница – ако те се разполагат на повече от една страница) се подписва с гриф „Вярно:“ от Председателят на съответния Филиал (двете имена-подпис) или от Секретарят на Филиала (двете имена-подпис).

Забележка 4.: Същата ПОКАНА (както е тук) в този електронен вид се изпраща от Председателите на Филиалите и/или от Зам. председателя на Съюза Вл. Луков до членове на Съюза, които имат електронни адреси. В този случай документи за изпратената Покана са принтираните на книжен носител електронни писма, подписани съответно лично от изпращачите им (адресанти) с гриф „Вярно с оригинала“.

София, 05. 07. 2021 г.

Подписал тази Покана от името на УС на ССПБ проф. д-р Стефан Влахов-Мицов, Председател на ССПБ

Вярно в съответствие с оригинала на Протокола на УС от 01. 07. 2021 г. (подпис: Владимир Луков, Зам. председател на ССПБ)

***

                ПРИЕЛИ ЛИЧНО ПОКАНАТА В ТОЗИ ПИСМЕН ВИД

Трите имена на поканения                   телефон                      подпис

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3..............................................................................................................................

и така нататък...

Информация: Свободен писател, София, 12. 07. 2021 г.