КОЛЕГИ,

Днес, 29 декември 2020 г., Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България проведе свое извънредно заседание с една единствена точка, свързана с организационното състояние на Съюза.

В условията на вихрещата се пандемия то се оказа критично.

Не успяхме по хуманни съображения да проведем през тази 2020 година предвиденото наше Тържество по случай 30 години от основаването на Съюза и предвиденото за провеждане непосредствено след него наше Общо отчетно-изборно събрание. С решения, взети с пълно болшинство от петте легитимни члена на УС, Тържеството и Събранието бяха на два пъти отлагани с цел да ги организираме и проведем при по-добри социално-здравни условия.

По-късно обаче двама от членовете на Управителния съвет – Ирина Александрова и Светослав Славов – по своя инициатива предприеха действия за организиране и набиране на подписка за свикване на Общото събрание по реда на чл. 26 (1) от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Подписката беше внесена в Съда и бе отхвърлена от него.

После същите членове на УС с група други увлечени от тях членове на Съюза обявиха преднамерено, че Съюзът ни се „самозакрил“ и че е „приключил вече животът му“, понеже бил „пропуснал по вина на Председателя на Съюза крайния срок (края на 2020 г.) за регистриране в Агенцията по вписванията“ и че тъкмо затова те са направили и „първи стъпки за организиране през 2021 г. на ново сдружение“. Оказа се обаче, че крайният срок за регистрацията на нестопанските организации в Агенцията по вписванията не е до края на 2020 г., а е до 31 декември 2022 г. Както и това се оказва сега, че много от колегите ни членове на Съюза са били подвеждани и вкарвани умишлено в заблуда – и с Подписката и с обявлението, че Съюзът ни се е „самозакрил“.

Днес, 29 декември 2020 г. членовете на УС Ирина Александрова и Светослав Славов в сдружение с Елена Влашка, председател на Софийския филиал на Съюза и касиера на Съюза Гергина Христова, а също в сдружение и с други членове на Съюза (предимно от Софийския филиал) обявиха официално в свое писмо, изпратено до Заместник председателя на Съюза Владимир Луков чрез Мария Илиева, че напускат Съюза – както е и редно да го напуснат, тъй като с направените им „първи стъпки за организиране през 2021 г. на ново сдружение“ те попадат под силата на чл. 7 от Устава на ССП, който не „допуска членуване в друг писателски съюз.“ - респективно в друго писателско сдружение.

Оказа се в същото време и това, че из между членовете на ССП, посочени в писмото на Илиева, има и хора, които не желаят да напуснат Съюза.

Като обсъди в конферетна връзка горното Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България

РЕШИ:

1. Да се актуализира списъчния състав на Съюза с трите имена, рождена дата, телефон за връзка и личен подпис, потвърждаващ членство по Устав на ССПБ: отговорник – за Филиалите в страната Вл. Луков; за Софийския филиал – Лиляна-Цезия Механджиева; срок – до към края на март 2021 г.

2. Утвърждава Лиляна-Цезия Механджиева за временен отговорник по възстановяване на организацията Софийския филиал и за временно изпълняващ длъжността касиер на Съюза.

3. Досегашният касиер Гергина Христова да предаде по надлежния законен ред Касата и Архива на Съюза на Лиляна-Цезия Механджиева най-късно до 15 януари 2021 г.

4. Досегашният Първи зам. председател на Съюза Ирина Александрова да предаде печата на Съюза на Лиляна-Цезия Механджиева най-късно до 15 януари 2021 г.

Проф д-р Стефан Влахов – Мицов, Председател на ССП

Владимир Луков, Заместник председател на ССП

Иван Бъчваров – секретар на ССП и Председател на Филиал - Варна

Информация Свободен писател, София, 29. 12. 2020 г.