Рецензия от доц. д.и.н. Любомир Златев

Предложената за рецензия книга е подготвена за печат от екип в състав: Жасмина Янева, Красимир Янев, Теодор Сяров и Кремена Сярова, под ръководството на Ивайло Сяров, магистър по библейско-историческо богословие и редактирана от Христина Сярова.

Условно изложението в нея може да се раздели на две части. В първата се разглеждат проблемите свързани с появата, развитието и утвърждаването на баптистката църква в световен мащаб. Проследени са, макар и накратко, основните причини за зараждане на протестантството, което възниква през ХVІ век като алтернатива на господстващата до тогава в Западна Европа католическа църква. Дадена е и общата картина на разпространението на протестантството по света в наши дни. Специален акцент е поставен върху появата и историческото развитие на баптистката църква. Посочени са и пътищата, по които тя прониква в различните страни, както трудностите и препятствията, които среща при утвърждаването си в тях.

Във втората част, авторите на книгата описват конкретно, в доста големи подробности, появата и разпространението на баптизма в България. В тази връзка те се спират подробно и на доктриналните основи, върху които е стъпила баптистката църква. Посочват добросъвестно онези доктринални постулати, които тя споделя с другите християнски деноминации, както и тези, отличаващи я от тях.

Специално място е отделено на историята свързана с основаването и дейността на баптистката църква в Русе, която естествено е свързана неразривно със самото историческо битие на града. Приложени са автентични документални свидетелства илюстриращи процеса по постройката на баптисткия храм на ул. „Борисова”.

Като много положителни могат да се окачествят биографичните бележки за свещенослужителите, дали своя принос за развитието на баптистката църква в Русе.

Описани са също гоненията, на които е подложена църквата и нейните енориаши по време на социализма в периода 1948–1989 г. В това отношение, авторите са се постарали отново с автентични документални материали да илюстрират тези негативни процеси.

Интерес представлява и описанието на социалните дейности, които инициира и извършва църквата. В тази насока, в много случаи тя провежда подобни благотворителни акции в общение с другите християнски църкви в Русе.

В заключение авторите изтъкват, че са се постарали да представят баптизма в нашия град като специфично течение в християнството, излагайки обективните факти. Те са убедени, че тяхната църква има бъдеще, защото дава културен, религиозен и социален принос в съвременния живот на града и на страната.

Несъмнено, подобни публикации като книгата „Познатата „непозната” църква”, са полезни за дообогатяване общата картина на историята на Русе. Написана на базата на значителен обем документални източници и чуждестранни публикации, тя представлява своеобразен научен труд, който има своя принос в историческите изследвания за нашия град.

20 февруари 2015 г.

(Отговорност за публикацията – Йордан Василев)
http://svobodenpisatel.org/…/2012-12-31-1…/24-iordan-vasilev