БРАНКО ЦВЕТКОСКИ
(македонски поет, литературен критик, преводач и издател)

 

Необично сум радосен што ми jа изпративте Вашата книга „Сверка на сетивата”. Навистина ќе бев посиромашен за едно оригинално поетско изкуство доколку jа немав оваа Ваша книга. Морам да признаам дека ме восхитува свежината на доживувањето на поетската возбуда во вашите песни. Според моите проследувања на бугарската современа литература, барем во последните десет години, се охрабрувам да кажам дека Вашите стихови влегуваат во самиот врв на една можна современа антологиjа на бугарската литература…


Високо ценеjки jа Вашата поезиjа би можеле да обjавиме превод во Македониjа (една подборка от 100 страници на македонски jазик) и подготовката и печатот би го финансирала моjата издавачка куќа „Макавеj”.


Со почит: Ваш Бранко Цветкоски
Скопjе, 18. 01. 2006 г.

***

"Провидения", ИК "Макавей", Скопие, 2006 г., Библиотека "Балкански писатели"

 

 

 

https://svobodenpisatel.org/index.php/2012-12-31-12-12-03/8-vladimir-lukov