На свое отчетно-изборно събрание, проведено в началото на ноември 2012 г. в София, Съюзът на свободните писатели в България избра своя нов Управителен съвет в състав: проф. д-р Стефан Влахов - Мицов, Божидара Атанасова Цекова, Крася Димитрова Титянова, Ирина Александрова Щедрицка, Станислав Димитров Марашки, Иванка Тошева Тошевска, Владимир Георгиев Луков, Светослав Георгиев Славов и Иван Неделчев Бъчваров. 

За председател на ССП беше избран проф. д-р Стефан Влахов - Мицов, а за замeстник председател Божидара Цекова.