Днес, 30 декември 2020 г., на свикано свое извънредно конферетно заседание Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България като обсъди:

първо, организационното състояние на Съюза;

второ, опитите да бъде овладяно управлението му чрез Подписка, която е инициирана главно от членовете на Съюза Ирина Александрова, Светослав Славов, Елена Влашка, Димитър Димитров, Мария Илиева и Нина Генадиева Норд и която Подписка е внесена в Съда и отхвърлена от Съда – което означава, че Подписката е събирана подмолно и умишлено с цел да се елиминират от управлението на Съюза маса други негови членове, включително и членове на УС

и, трето, фактите, свързани с опитите главно на същите членове на Съюза по време на организираната от тях Подписка и след неуспеха на Подписката им да дезорганизират самия Съюз, а след Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020 г. ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ДВ, БР. 81 ОТ 2000 Г.), който променя срока за пререгистрацията им "по този закон в срок до 31 декември 2022 г."и да обявят със свое писмо от 23. 12. 2020 г. сред членовете на Съюза, че той е вече закрит, че „неговият живот приключи“, понеже (цит.):Парламентът приключи работата си за тази година и депутатите излязоха във ваканция, без да са гласували удължаване на срока за регистриране на юридическите лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията.“ –

на това основание и на основание правомощията на УС по силата на чл. 5 от Устава на ССП Управителният съвет на Съюза на свободните писатели в България

РЕШИ:

Изключва от редиците на Съюза Ирина Александрова, Светослав Славов, Елена Влашка, Димитър Димитров, Мария Илиева и Нина Генадиева Норд...

 

Проф д-р Стефан Влахов – Мицов, Председател на ССП

Владимир Луков, Заместник председател на ССП

Иван Бъчваров – секретар на ССП и Председател на Филиал – Варна

Информация Свободен писател, София, 30. 12. 2020 г.