БРАНКО ЦВЕТКОСКИ - Из писмо-отзив за стихосбирката на Владимир Луков „Сверка на сетивата”

БРАНКО ЦВЕТКОСКИ

(македонски поет, литературен критик, преводач и издател)

Из писмо-отзив за стихосбирката на Владимир Луков „Сверка на сетивата”

Необично сум радосен што ми jа изпративте Вашата книга „Сверка на сетивата”. Навистина ке бев посиромашен за едно оригинално поетско изкуство доколку jа немав оваа Ваша книга.

Морам да признаам дека ме восхитува свежината на доживуванието на поетската возбуда во вашите песни. Според моите проследуваниа на бугарската современа литература, барем во последните десет години, се охрабрувам да кажам дека Вашите стихови влегуваат во самиот врв на една можна современа антологиjа на бугарската литература.

Скопие, 18.01.2006г.