На свое заседание, проведено на 04. 07. 2015 г. в читалище "Славянска беседа", гр. София, Управителния съвет на Съюза на свободните писатели в България взе следните решения:

1. Удовлетворява желанието на поетесата Крася Титянова да бъде освободена от Управителния съвет и от членство в Съюза като същевременно изказва сърдечна благодарност за нейната всеотдайна творческа и дългогодишна организационна дейност в полза на ССП.

2. Утвърждава заявленията за членство в ССП на осем души поети и писатели, представени на УС чрез Ръководствата на филиалите в гр. Русе и гр. София.

В хода на същото заседание членовете на УС дискутираха по идеи и предложения за творчески чествания и изяви, свързани с Празника на София – 17 септември 2015 г., с отчитането на резултатите от литературния конкурс, посветен на поета Христо Смирненски (организиран от ССП и Съюза на българските журналисти) и с предстоящото честване на 25 години от създаването на Съюза на свободните писатели в България.

Свободен писател, 05. 07. 2015 г.