На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6 от Устава на ССПБ Управителният съвет на Съюза свиква Общо отчетно-изборно събрание на 14. 07. 2022 год. в 14:00 часа (при липса на кворум - в 15:00 ч.) в София, ул. "Георги С. Раковски" № 127 в малкия салон на Народно читалище "Славянска беседа 1880" при следния дневен ред:

1. Отчети на Управителния съвет и Ревизионната комисия;

2. Промени в устава на Съюза на свободните писатели в България;

3. Избор на ново ръководство.

 

Информация: Свободен писател, София, 12. 06. 2022 г.