СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ПИСАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

                                                   УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

                                              ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 01. 07. 2021 г., Управителният съвет на ССПБ в пълен списъчен състав от трима души, подписали се под този Протокол и с участието на Председателя на Софийския Филиал на ССПБ Лиляна-Цезия Механджиева, проведе свое редовно онлайн-заседание, свикано от Председателя на УС проф. д-р Стефан Влахов-Мицов при следния дневен ред:

1. Свикване, организиране и провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на ССПБ

След станалите разисквания Управителният съвет

                                                      РЕШИ:

1. На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 6 от Устава на ССПБ свиква Общо отчетно-изборно събрание на 10. 09. 2021 г. в 14 ч. (при липса на кворум – в 15 ч.) в София, ул. Георги С. Раковски № 127, в малкия салон на читалище „Славянска беседа“, при следния дневен ред: 1. Отчети на Управителния съвет и на Ревизионната комисия; 2. Промени в Устава на Съюза на свободните писатели в България; 3. Избор на ново ръководство.

Забележка: При кворум Събранието протича между 14 и 16 ч. При липса на кворум - между 15 и 17 ч.

2. Възлага на Зам. председателя на ССПБ Владимир Луков да изработи и да отправи писмена Покана от името на Управителния съвет до всеки член на Съюза. Това да стане със съдействието на Председателите на Филиалите на Съюза в София, Варна, Русе и Бургас като самата писмена Покана лично може и следва да се връчи както в електронен вид, така и на книжен носител най-късно до 09. 08. 2021 г. Документи, доказващи връчването на Поканата в първия случай ще са извадените на книжен носител писма, отправени на лични електронни адреси, а във втория случай – личния подпис на членовете. И в двата случая лично връчената Покана се удостоверява и с подписа на Председателя на съответния Филиал на ССПБ в София, Варна, Русе и Бургас.

3. Възлага на Зам. председателя на ССПБ Владимир Луков и на Председателя на Софийския Филиал на ССПБ Лиляна-Цезия Механджиева да изработят Съпроводително писмо, чрез което Поканата за свикване на Общото събрание да бъде публикувана, според изискването на чл. 6 от Устава ни, в Държавен вестник най-късно до 09. 08. 2021 г. Същата най-късно до същата тази дата 09. 08. 2021 г. да бъде обявена на видно място в седалището на Съюза ни в гр. София, ул. Георги С. Раковски № 127, а също и публикувана в сайта svobodenpisatel.org

4. Възлага на Председателите на Филиалите на Съюза в страната да изработят и да представят на Зам. председателя Владимир Луков най-късно до 09. 08. 2021 г. Актуализиран списък на членовете на Съюза, който да съдържа най-малко трите имена на членовете с техните адреси на местоживеене и техните телефони и имейли за връзка. Отговорници: за Филиала в София – Лиляна-Цезия Механджиева; за Филиала във Варна – Иван Бъчваров; за Филиала в Русе – Йордан Василев; за Филиала в Бургас – Радка Илчева.

01. 07. 2021 г.

Членове на УС:

Проф. д-р Стефан Иванов Влахов-Мицов,

                                            Председател на ССПБ: (подпис)

Владимир Георгиев Луков, Заместник председател на ССПБ: (подпис)

Иван Неделчев Бъчваров, Секретар на ССПБ: (подпис)

 

Подпомагащ работата на УС по чл. 9 от Устава на ССПБ:

Лиляна-Цезия Маринова Механджиева,

                                         Председател на Софийски Филиал: (подпис)

Протоколчик: Владимир Луков: (подпис)

***

Информация: Свободен писател, София, 08 юли 2021 г.