Байчо Иванов Праматаров е роден през 1930 год. в с. Екзарх Антимово, област Бургас. Основното си образование завършва в родното си село, гимназия – в гр. Карнобат, агрономство – в гр.Пловдив, където през 1978 год. защитава дисертация и става Доктор на селскостопанските науки. Трудовият му стаж преминава по родните поля на с. Екзарх Антимово и Института по земеделие в гр.Карнобат. Заемал е и ръководни длъжности. Като ученик и студент сътрудничи в местни, провинциални и други печатни издания. Има публикации в научни и научнопопулярни списания и вестници. За внедряване на новости и стопански резултати в селското стопанство е награждаван с правителствени награди. Като общественик и читалищен деятел има определен принос за културното развитие на селото. Дългогодишен председател на НЧ „Н.Й.Вапцаров-1925 г.” в селото. Основател е на етнографския музей към читалището. Отговорен редактор е на местния, ежемесечен вестник „Екзархантимовска светлина”.

През 2006 година издава първата си книга „С корени в чернозема”- разкази. През 2010 год. излиза втората му книга „Огнище на много огньове”. Като съставител и съавтор, издава книгата „400 години Екзарх Антимово”. Продължава да работи за следващия си литературен труд.

Член е на Съюза на свободните писатели в гр.Бургас.

 

Белетристика:

БАЙЧО ПРАМАТАРОВ - КРИНА ЖИТО

БАЙЧО ПРАМАТАРОВ - МАДЖУРИНА

БАЙЧО ПРАМАТАРОВ - ПО ДИРИТЕ

БАЙЧО ПРАМАТАРОВ - ЛАЙКА